ครม. ไฟเขียวให้ไทยเสนอตัวเป็นประธาน ACD วาระปี 2567-2568

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เสนอตัวเป็นประธานการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) วาระปี 2567-2568 ของประเทศไทย เพื่อขอรับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก ACD ต่อไป และเห็นชอบในหลักการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธาน ACD ซึ่งรวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ, การประชุมระดับรัฐมนตรีคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ, การประชุมระดับรัฐมนตรี และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ไทยจะเสนอตัวเป็นประธาน ACD ให้แก่ประเทศสมาชิกพิจารณาในการประชุมระดับรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 19 ที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (อิหร่าน) จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 และจะมีการส่งมอบตำแหน่งประธาน ACD ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีในช่วงเดือนกันยายน 2567” นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

กรอบความร่วมมือ ACD จัดตั้งขึ้นโดยข้อริเริ่มของประเทศไทยเมื่อปี 2545 เพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายของภูมิภาค ที่จะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในเอเชีย โดยปัจจุบันมีสมาชิกรวม 35 ประเทศจากอนุภูมิภาคทั้งหมดของเอเชีย ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทนำในกรอบ ACD ในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งกรอบ ACD และเป็นประเทศผู้ประสานงาน ที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งประธาน ACD และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 2 ครั้ง

ปัจจุบัน อิหร่านดำรงตำแหน่งประธาน ACD วาระปี 2566-2567 และยังไม่มีประเทศสมาชิกใด แสดงความประสงค์ดำรงตำแหน่งประธาน ACD ต่อจากอิหร่าน โดยที่กรอบ ACD ไม่มีข้อกำหนดหรือระเบียบปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งประธาน ACD ดังนั้นการดำรงตำแหน่งประธาน ACD จึงเป็นไปตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นประธาน ACD จะช่วยส่งเสริมบทบาทนำของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือในภูมิภาค สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเวทีดังกล่าว ที่ครอบคลุมรัฐสมาชิกในเอเชียมากที่สุด และสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทย

โดยไทยสามารถใช้โอกาสจากเวที ACD ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีของไทย กับประเทศสมาชิก ACD ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างเครือข่ายและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน และขยายความร่วมมือในระดับรัฐบาล ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ มากขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top