ครม. เล็งเคาะงบปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนลบ.-แพลตฟอร์มใช้จ่ายดิจิทัลวอลเล็ต

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมครม. แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ติดภารกิจเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการ

โดยวาระการพิจารณาที่น่าสนใจวันนี้

– สำนักงบประมาณ จะเสนอการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1.22 แสนล้านบาท จาก 3.48 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมเสนอต่อรัฐสภา

– สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform)

– สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. … และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …

– กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2566 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

– กระทรวงวัฒนธรรม เสนอการมอบโบราณวัตถุ 20 รายการ คืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา

– กระทรวงกลาโหม เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปพลางก่อน

– กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม International Conference on Nuclear Security (ICONS 2024)

– สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยน้ำเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน (Ministerial Declaration on Water for Shared Prosperity) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 10

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่

– กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงออเงิน เขตสายไหม, แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก, เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และตำบลลาดสวาย ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. …

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานผลการเดินทางเยือน เมืองเชินเจิ้น-เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. … ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. … รวม 3 ฉบับ

– กระทรวงมหาดไทย เสนอรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน

– กระทรวงยุติธรรม เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล

– กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. …

– วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา, เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบการแรงงาน : การจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน ของคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา และเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for all in Action: AAA) ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

– สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ค. 67)

Tags: ,
Back to Top