ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ “เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์” ใช้สิทธิประชุม 24 พ.ค.67 แก้เหตุผิดนัดชำระหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ DR212A และ DR20DA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ตามที่หุ้นกู้ของ บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ DR212A และ DR20DA ถึงกำหนดชำระโดยพลัน และต่อมาได้ฟ้องร้องบริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องแล้วนั้น บริษัทจึงจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำหรับหุ้นกู้ DR212A และเวลา 15.30 น. สำหรับหุ้นกู้ DR20DA ตามลำดับ ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ

(1) ปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเงินต้นหุ้นกู้เป็น 2 งวด งวดละร้อยละ 50 โดยจะชำระงวดที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และงวดที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 พร้อมดอกเบี้ยคงค้างในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี

(2) ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นราย 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มชำระในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 สำหรับหุ้นกู้ DR212A และในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 สำหรับหุ้นกู้ DR20DA

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัทในศาล ตามเงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติในวาระที่ 1

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ DR212A และ DR20DA

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ค. 67)

Tags: ,
Back to Top