ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกผลิตภัณฑ์และทำธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรองรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิ่มกลไกที่รองรับผลทางกฎหมายของหลักทรัพย์ที่ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการกำกับดูแลที่เหมาะสม เช่น การโอนและส่งมอบ การจัดทำทะเบียน และการใช้หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกัน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมในตลาดทุน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

สำหรับหลักการที่เสนอปรับปรุงมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มหมวด 2/1 หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 62/1 ถึง มาตรา 62/11)

2. กำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 273 และมาตรา 317 และเพิ่มมาตรา 275/1 และมาตรา 275/2)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc4NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ค. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top