FORTH ได้งานใหม่ 2 โครงการ ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด-เครื่องบินฝนหลวง รวมกว่า 2 พันลบ.

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานโครงการดังนี้

1. เมื่อวันที่ 2 พ.ค.67 กิจการค้าร่วมฟอร์ทแม๊กซ์ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทและบริษัท พลาส แม๊กซ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ราคาตามสัญญามี จำนวน 930,000,000 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

มูลค่างานเฉพาะส่วนของบริษัทมีจำนวน 558,000,000 บาท คิดเป็น 60% ของมูลค่าสัญญา โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 23 ธ.ค.68 และมีระยะเวลาการรับประกัน 1.5 ปี

2. เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ ยี่ห้อ Aircraft Industries รุ่น L410NG ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสาธารณรัฐเช็กและประกอบในประเทศสาธารณรัฐเช็ก กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ราคาตามสัญญามีจำนวน 1,183,000,000 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 540 วัน (30 ต.ค.68) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปีหรือ 2,500 ชั่วโมงบินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

นอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี โดยราคาของอะไหล่เป็นราคาที่เหมาะสมที่ไม่เกินไปกว่าราคาของอะไหล่ที่ได้ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top