SOLAR ร่วมทุน 40% “ซิมเมอร์มานน์” รุกงานที่ปรึกษา Climate Change เปิดฉากธุรกิจ Carbon Credit

นายจุมพล วาทะสุนทรกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) เปิดเผยว่า บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท ซิมเมอร์มานน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการบริการให้คำปรึกษา บริหารจัดทำ ทวนสอบ และให้การรับรองระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก จำนวน 20,000 หุ้น รวมมูลค่า 2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหุ้นเพิ่ม 40% ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้นใน ซิมเมอร์มานน์ รวมทั้งสิ้น 20,001 หุ้น คิดเป็น 40.0020%

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อนั้นเพื่อขยายโอกาสในธุรกิจ Carbon Credit ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น และสามารถช่วยขยายฐานลูกค้าได้

บริษัทฯ วางแผนต่อยอดธุรกิจพลังงานทางเลือกอยู่เสมอ เนื่องจากสังคมโลกในปัจจุบันมีความตระหนักถึงสภาพแวดล้อมมากขึ้น โดยในทุกๆ ของการดำเนินจะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สังเกตได้จากบริษัทชั้นนำหลายแห่งมีการนำแนวคิด ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่รุนแรง จึงถูกยกขึ้นเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งในแถบยุโรป ได้มีการออกมาตรการเก็บภาษีคาร์บอน หรือ CBAM ก่อนข้ามพรมแดน เพื่อควบคุมสินค้าที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเข้มข้น

“SOLAR มีความมุ่งมั่นในการเดินหน้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ซึ่งการเข้าลงทุนใน ซิมเมอร์มานน์ จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการต่อยอดธุรกิจด้านนี้จะเชื่อมโยงถึงการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารที่ถือเป็นแหล่งทุน โดยจะสามารถช่วยลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงได้รับการสนับสนุนเงินทุนที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้” นายจุมพล กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top