คลัง ชงครม.เคาะเพิ่มเงินค่าครองชีพขรก.-ลูกจ้างประจำ/ยกเว้นภาษีค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมครม. แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ลาหยุดรักษาตัวจากอาการป่วยโควิด-19 ตามคำสั่งแพทย์ ในช่วงวันที่ 17-18 มิ.ย. 67

 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

– กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. …

– กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง)

– กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ …) (สินค้าน้ำมะพร้าว และน้ำมะพร้าวเข้มข้น)

– สำนักงบประมาณ เสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 1.22 แสนล้านบาท ให้ ครม.เห็นชอบก่อนจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562

– กระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบร่างความยินยอมร่วมกันเพื่อต่ออายุแถลงการณ์ร่วม แสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวงคมนาคม แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงดิจิทัลและคมนาคม แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

– กระทรวงพลังงาน เสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยแม่ท้อ และเขื่อนกระเสียว

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือว่าด้วยกลไกเครดิตร่วม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลญี่ปุ่น

– กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 19 ที่กรุงเตหะราน

– กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

– กระทรวงวัฒนธรรม เสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท และบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยไม่ถือเป็นวันลา

– สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัด สืบเนื่องจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นครพนม นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช)

– สภากาชาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทย

 

สำหรับวาระเพื่อรับทราบ ได้แก่

– กระทรวงการคลัง เสนอรายงานความเสี่ยงทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

– กระทรวงการคลัง เสนอรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล ที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน 12 เดือน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

– กระทรวงการคลัง เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

– สำนักงบประมาณ เสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

– คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 และครั้งที่ 2/2567 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

– กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองบัว ตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลบ้านจั่น และตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. …

– กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

– กระทรวงการต่างประเทศ เสนอถ้อยแถลงร่วมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันในกาซา (Joint Statement Calling for the Release of the Hostages Held in Gaza)

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 26 (The 26 GMS Ministerial Conference)

– สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2567

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 67)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top