ลุ้นครม.ต่ออายุยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม/เพิ่มงบช่วยแรงงานไทยในอิสราเอล

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายเรื่อง ดังนี้

 

วาระเพื่อพิจารณา

– กระทรวงการต่างประเทศ ขอจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

– กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสินวงเงิน 500 ล้านบาท ของสำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ โรงรับจำนำของรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองสำหรับหมุนเวียนรับจำนำและใช้จ่ายในการบริหารเงินให้เกิดสภาพคล่องในกิจการ

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68

– กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย กับกระทรวงคมนาคมและการเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืน แห่งราชอาณาจักรสเปน

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม พ.ศ. …

– สำนักงบประมาณ รายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 เรื่องการทบทวนมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไข หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

 

วาระเพื่อทราบ

– กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอให้จดทะเบียนเลิกภาระในอสังหาริมทรัพย์และเรียกคืนค่าทดแทนจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.2540

– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุดิบนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้, ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ และร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทเครื่องกำเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับอนุญาตได้

– กระทรวงพลังงาน รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 30 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอการปรับแก้ไขตารางข้อผูกพันด้านบริการภายใต้องค์การการค้าโลกของไทย ที่ผูกพันวินัยในการใช้กฎระเบียบภายใน รวมถึงผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

– กระทรวงยุติธรรม เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเสนอรายงานงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองทุนยุติธรรม

– ศาลยุติธรรม เสนอร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และศาลแรงงานจังหวัดระยอง

 

ทั้งนี้ ต้องจับตาว่ากระทรวงมหาดไทย จะเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. … ให้ ครม.พิจารณาได้ทันในการประชุมวันนี้หรือไม่ ซึ่งสาระสำคัญ คือ การต่ออายุการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม ออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค.67 ถึง 30 มิ.ย.69

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top