OPEN-TEC เปิดแนวคิด “อาคารอัจฉริยะ” พร้อมชี้ 3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ “ระบบอาคารอัจฉริยะ” (Smart Building) มาตรฐานใหม่ในการสร้างอาคารในยุคปัจจุบัน ที่ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน จากงาน “Building Tech Forum 2023” ที่จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้หัวข้อ Building System Technologies in Digital Era โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธิติ วัชรสินธพชัย Smart Property Project Director บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) มาร่วมแบ่งปัน ดังนี้

อาคารอัจฉริยะ คือ อาคารที่ออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาด้านต้นทุน ความสะดวกสบาย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยสำคัญในการสร้างอาคารอัจฉริยะประกอบด้วย 6 ด้านหลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาวะของผู้ใช้อาคาร การพัฒนาชุมชน ความยั่งยืน การบำรุงรักษา และความปลอดภัย

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอาคารอัจฉริยะมีความท้าทาย 3 ประการ คือ

  1. ด้านบุคลากร: ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
  2. ด้านกระบวนการ: ต้องบริหารจัดการภาพรวมให้บรรลุวัตถุประสงค์
  3. ด้านเทคโนโลยี: ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท

นอกจากนี้ แนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น ส่งผลให้มีการผลักดันการสร้างอาคารสีเขียวที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ค. 67)

Tags: ,
Back to Top