“ฟู้ดโมเม้นท์” เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 5.40 บาท P/E 17.42 เปิดขาย 15-17 ก.ค.

บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์ (FM) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IO) จำนวนไม่เกิน 376,957,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 38.16% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลัง IPO ที่ราคาหุ้นละ 5.40 บาท คิดเป็นมูลค่า2,035.57 ล้านบาท จากมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค.67

หุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็น

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO

(2) หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ถือโดย นอร์ทเฮเว่น ไทย ไพรเวท อิควิตี้ โดมินิค คอมปานี (ฮ่องกง) (NHTPED) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 176,957,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 17.91% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะกระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาโดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) โดยช่วงราคาอยู่ที่ 5.20-5.40 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ NHTPED และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ราคาหุ้นละ 5.40 บาท โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

ราคาหุ้น IPO หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ เม.ย.66-มี.ค.67) ซึ่งเท่ากับ 306.22 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 987,827,850 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.31 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 17.42 เท่า

FM (ชื่อเดิมบริษัท ทีเอฟเอ็มเจวี จำกัด) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีการลงทุนเฉพาะธุรกิจหลักคือผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูป (CAV Products) และธุรกิจอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนไก่สด ชิ้นส่วนไก่แช่เย็นและชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV Products) รวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน เพื่อ 1. ปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงเชือดและชำแหละไก่ 350 ล้านบาท 2. ปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 550 ล้านบาท 3. ลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ 250 ล้านบาท และ 4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 200 ล้านบาท รวม 1,350 ล้านบาท

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top