สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์

กองทุนเปิด กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์

abrdn Global Enhanced Fixed Income Fund

ชื่อย่อกองทุน: ABGFIX-M
ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง: 4
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 1,500 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 20 – 30 พ.ย. 66
บริษัทจัดการ: อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)
นโยบายการลงทุน: – กองทุนลงทุนในกองทุนabrdnSICAV I -Short Dated Enhanced Income Fund, ClassZ Acc USD (กองทุนหลัก)ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ70 ของสินทรัพย์ของกองทุนใน Debt and Debt-Related Securities ที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่) ที่มีอายุคงเหลือของตราสารไม่เกิน 5 ปี ซึ่งรวมถึงตราสารประเภท sub-sovereigns bonds, inflation-linked bond และ convertible bonds
– กองทุนหลักจะลงทุนใน Debt and Debt-Related Securities ในระดับ investment grade อย่างน้อย 50% ของสินทรัพย์ของกองทุน และจะลงทุนในระดับ sub-investment grade ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ของกองทุน
– กองทุนหลักจะดำรง credit rating ของพอร์ตการลงทุนเฉลี่ยขั้นต่ำที่A- และ portfolioduration ในช่วง 1 -2 ปี ในภาวะปกติ (ทั้งนี้ เพดานไม่เกิน 2.5 ปี)
– กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
– กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักโดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top