สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์

AIA Global Select Equity Fund

ชื่อย่อกองทุน: AIA-SEL
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 5,500 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 10,000 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 22 พ.ย. – 04 ธ.ค. 66
บริษัทจัดการ: เอไอเอ (ประเทศไทย)
นโยบายการลงทุน: – ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก AIA Global Select Equity Fund Class Z USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
– กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
– มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
– กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top