สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด อีสท์สปริง Indonesia Active Equity

กองทุนเปิด อีสท์สปริง Indonesia Active Equity

EASTSPRING Indonesia Active Equity Fund

ชื่อย่อกองทุน: ES-INDONESIA
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน, Feeder Fund
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 3,500 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 03 – 09 ส.ค. 65
บริษัทจัดการ: อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
นโยบายการลงทุน: – กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน Fidelity Fund Indonesia Fund Class Y Acc USD กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลักโดยจะลงทุน อย่างน้อยร้อยละ 70 ในบริษัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีการลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
– มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top