สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดอิควิตี้อินเด็กซ์

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดอิควิตี้อินเด็กซ์

Krungsri World Equity Index Fund

ชื่อย่อกองทุน: KFWINDX
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน, Feeder Fund
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 100,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 20 – 27 พ.ย. 66
บริษัทจัดการ: กรุงศรี
นโยบายการลงทุน: – ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
– กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI ACWI เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ NAV ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
– บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ BlackRock Fund Advisors
– กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
– ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
– กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top