สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กรุงศรีเย็นใจ

กองทุนเปิด กรุงศรีเย็นใจ

Krungsri Yenjai Fund

ชื่อย่อกองทุน: KFYENJAI
ประเภทกองทุน: กองทุนผสม
ระดับความเสี่ยง: 5
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 50,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 21 – 27 มิ.ย. 65
บริษัทจัดการ: กรุงศรี
นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้
1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อย 70% ของ NAV
2. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV
3. หน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property) หรือ REIT ในต่างประเทศ (Foreign REIT) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV
4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
5. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top