สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี M

กองทุนเปิด กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี M

K Government Bond 1 Year M Fund

ชื่อย่อกองทุน: KGB1YM
ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง: 3
อายุโครงการ: 1 ปี
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 3,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่มี
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 17 – 21 พ.ย. 66
บริษัทจัดการ: กสิกรไทย
นโยบายการลงทุน: กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดที่กองทุนลงทุน (Portfolio duration) ใกล้เคียงกับอายุโครงการ
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top