สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี P

กองทุนเปิด กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี P

K Government Bond 1 Year P Fund

ชื่อย่อกองทุน: KGB1YP
ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง: 3
อายุโครงการ: 1 ปี
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 2,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่มี
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 08 – 15 ม.ค. 67
บริษัทจัดการ: กสิกรไทย
นโยบายการลงทุน: – ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเงินฝากในประเทศ
– กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top