สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC

กองทุนเปิด กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC

K Japanese Government Bond 6MC Fund

ชื่อย่อกองทุน: KJG6MC
ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง: 3
อายุโครงการ: 6 เดือน
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 5,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่มี
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 04 – 08 ม.ค. 67
บริษัทจัดการ: กสิกรไทย
นโยบายการลงทุน: – กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
– กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (FX Hedging 100%)
– กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top