สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ

K Planetary Transition RMF

ชื่อย่อกองทุน: KPLANETRMF
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน, RMF
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 2,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 66
บริษัทจัดการ: กสิกรไทย
นโยบายการลงทุน: – กองทุนจะลงทุนในกองทุน LO Funds – Planetary Transition, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารเทียบเท่าตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัททั่วโลกรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่การเติบโตของธุรกิจได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ นวัตกรรม การบริการ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
– กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
– กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
– บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
– มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top