สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

กองทุนเปิด กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

KWI Vietnam Equity FIF

ชื่อย่อกองทุน: KWI VIETNAM
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน, Feeder Fund
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 250 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 20 – 28 พ.ย. 66
บริษัทจัดการ: เคดับบลิวไอ
นโยบายการลงทุน: – กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน คือ CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. และมี Fullgoal Asset Management (HK) Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุน
– กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงสุดตามมูลค่าราคาตลาด (market capitalization) จำนวน 30 อันดับแรกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
– กองทุนอาจลงทุนใน derivatives เพื่อ FX hedging หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (EPM) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
– กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top