สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิกซ์ 20

กองทุนเปิด กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิกซ์ 20

MFC MIX 20 Fund

ชื่อย่อกองทุน: M-MIX20
ประเภทกองทุน: กองทุนผสม, Fund of Funds
ระดับความเสี่ยง: 5
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่จ่าย
จำนวนเงินทุนโครงการ: 1,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 20 – 28 พ.ย. 66
บริษัทจัดการ: เอ็มเอฟซี
นโยบายการลงทุน: – ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
– กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
– กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
– กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) โดยมีการบริหารจัดการในเชิงรุก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงดัชนีชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective) ทั้งนี้ กองทุนจะกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน โดยการคัดเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงของกองทุน

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top