สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC

ONE TOP SELECTION 5MC FUND

ชื่อย่อกองทุน: ONE-TOP5MC
ประเภทกองทุน: กองทุนผสม
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 1,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 20 – 28 มิ.ย. 65
บริษัทจัดการ: วรรณ
นโยบายการลงทุน: กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก ฯลฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – lnvestment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top