สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต

กองทุนเปิด กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต

Principal Global Credit Fund

ชื่อย่อกองทุน: PRINCIPAL GCREDIT
ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้, Feeder Fund
ระดับความเสี่ยง: 5
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 1,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 27 พ.ย. – 15 ธ.ค. 66
บริษัทจัดการ: พรินซิเพิล
นโยบายการลงทุน: – กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNY Mellon Global Credit Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) W USD Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารและจัดการโดย BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
– กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยลงทุนมากกว่า 50% ในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานสาธารณะระหว่างประเทศ สกุลเงิน เงินสด และสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด)
– กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (ภาระผูกพันหรือหนี้, ตั๋วเงินคลัง, หุ้นกู้, พันธบัตร, สินเชื่อ (Loans), ตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ABS), ตราสารหนี้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) บัตรเงินฝาก (certificates of deposit), ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว (floating rate notes), ภาระผูกพันหรือหนี้ระยะสั้นและระยะกลาง และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (commercial paper) และอาจลงทุนในตราสารแปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Securities หรือ (“CoCos”)) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ CoCos ที่กองทุนลงทุนจะไม่แฝงด้วยตราสารอนุพันธ์ (Financial Derivative Instruments (“FDI”)) หรือก่อหนี้ (Leverage)
– กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top