สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB Japan Active Equity RMF

ชื่อย่อกองทุน: SCBRMJAPAN
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน, RMF
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 3,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 09 – 16 ส.ค. 65
บริษัทจัดการ: ไทยพาณิชย์
นโยบายการลงทุน: – เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Shares (Acc.) สกุลเงินเยน (JPY) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) และกองทุน ซึ่งมีการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทที่มีรายได้จากประเทศญี่ปุ่น โดยทั่วไปกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัท 25-40 แห่ง ตราสารทุนและตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) อาจรวมถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ วอแรนต์และสิทธิอื่นๆ ในการได้มาซึ่งหุ้น ADRs EDRs และ GDRs
– ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
– กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top