สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

TISCO China Strategy Fund

ชื่อย่อกองทุน: TCHSTRATEGY
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 2,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 01 – 09 ส.ค. 65
บริษัทจัดการ: ทิสโก้
นโยบายการลงทุน: – จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทุนของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศจีนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆรวมถึงบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะยาว
– กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
– มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด(ActiveManagement)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top