สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด วี เรียล แอสเซท

กองทุนเปิด วี เรียล แอสเซท

WE REAL ASSETS FUND

ชื่อย่อกองทุน: WE-REALASSETS
ประเภทกองทุน: กองทุนผสม, Feeder Fund
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 1,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 20 ก.ค. – 09 ส.ค. 65
บริษัทจัดการ: วี
นโยบายการลงทุน: – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Waverton Real Assets Fund (กองทุนหลัก) Class B GBP INC ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์
– กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Bridge Fund Management Ltd และบริหารจัดการลงทุนโดย Waverton Investment Management Limited
– กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real Assets) ไม่เกินร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real Assets) หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ การจัดหาเงินทุนด้านสินทรัพย์(asset financing) และการให้กู้ยืม (specialist lending)
– กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top