สภาพัฒน์ เข็นโครงการภายใต้เงินกู้ 4 แสนลบ.รอบแรกเข้าครม. 8 ก.ค.นี้

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้พิจารณาโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนงานภายใต้กรอบ พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ในรอบแรก มีโครงการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น 213 โครงการ วงเงิน 101,482,.29 ล้านบาท โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 8 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ โครงการของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านรอบแรก ประกอบด้วย โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระดับตำบล วงเงิน 1,080.58 ล้านบาท โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงิน 4,953.78 ล้านบาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 2,701.87 ล้านบาท และ โครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 546.13 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นกว่า 9.28 พันล้านบาท

นอกจากนั้น ยังมีโครงการระดับจังหวัด 461 โครงการ วงเงิน 3,118,598,315 บาท ที่ผ่านการกลั่นกรองรอบแรกจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สภาพัฒน์ ตามโครงการ”ระดับจังหวัด”ที่เห็นชอบจำนวน 162 โครงการ วงเงิน 924,384,468 บาท

ก่อนหน้านั้น กระทรวงมหาดไทย ได้จำแนกประเภทข้อเสนอโครงการ 7 ประเภท (จังหวัด/ส่วนราชการ) ด้านการจ้างงาน 16 โครงการ 69,349,590 บาท ด้านการเกษตร 268 โครงการ 2,290,615,216 บาท ด้านผลิตภัณฑ์ (โอทอป) 239 โครงการ 2,418,873,968 บาท ด้านท่องเที่ยวชุมชน 154 โครงการ 1,225,597,536 บาท ด้านแหล่งน้ำชุมชน 29 โครงการ 212,636,300 บาท ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 7 โครงการ 71,171,200 บาท และด้านอื่น ๆ 40 โครงการ 216,261,010 บาท”

สำหรับตัวอย่าง โครงการจังหวัดภายใต้แผนงาน 3.2 เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตาก 15.6 ล้านบาท สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ,โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ 1.9 ล้านบาท สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย, โครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรี 5 ล้านบาท สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดกาญจนบุรี ,โครงการแปลงใหญ่กระบือชลบรุ ครบวงจร 5 ล้านบาท คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรางมลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 11.1 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สรุษฎรธ์านี ,โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งบ 5.16 ล้านบาท อาชีวศึกษาปัตตานี เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top