ผู้บริหาร CBG และ AU คว้า Best CEO รางวัล SET Awards 2020

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) บจ. ใน SET ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) บจ. ใน mai ได้แก่ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู (AU)

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู (AU)

ขณะที่นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) รับรางวัล Young Rising Star CEO Award

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN)

สำหรับ SET Awards 2020 มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 24 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน SET 17 บริษัท mai 2 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 4 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 บริษัท นอกจากนี้ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ยังสามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องด้านนักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2017-2020 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท. กล่าวว่า ตลท.ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2020 ทุกบริษัท รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ซึ่งทุกท่านล้วนมีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยรอบด้าน สู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน รวมถึงส่งเสริมความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนยกระดับตลาดทุนไทยสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2020 กล่าวว่า รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ แม้ว่าในปีนี้ภาคธุรกิจจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และด้วยความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทย ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับปีนี้ ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่

 1. Best Investor Relations Awards
 2. Best Innovative Company Awards
 3. Best Asset Management Company Award
 4. Best Securities Company Awards
 5. Best Company Performance Awards
 6. Best Deal of the Year Awards
 7. Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดผู้ได้รับรางวัล SET Awards 2020

 • บริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)
  • Excellence in Investor Relations ปี 2017-2020
   • บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT)

1. รางวัล CEO Awards

 • Best CEO Awards
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
   • นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)
  • ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
   • นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)
 • รางวัล Young Rising Star CEO Award
  • นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN)
 • Outstanding CEO Awards
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
   • นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA)
   • นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO)
   • นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)
   • ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG)
   • ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (SNC)
   • นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT)
   • นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
 • Outstanding Young Rising Star Awards
  • นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)
  • นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)

2. รางวัล Company Performance Awards

 • 2.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
  • Best Company Performance Awards
   • INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Company Performance Awards
   • BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
   • EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
  • Best Company Performance Awards
   • CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Company Performance AwardsTASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
   • TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2.3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
  • Best Company Performance Awards
   • SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Company Performance Awards
   • PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2.4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
  • Best Company Performance Awards
   • RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Company Performance Awards
   • DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
   • TAE บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2.5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
  • Best Company Performance Awards
   • SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Company Performance Awards
   • MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
   • PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2.6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  • Best Company Performance Awards
   • AU บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Company Performance Awards
   • BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
   • PSTC บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3. รางวัล Innovative Company Awards

 • Best Innovative Company Awards
  • HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม : HUMATRIX : THE ULTIMATE WORK-LIFE PLATFORM
  • PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม : Nautilus: นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล
  • RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม : ระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วม 3 ระบบ: เครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องยนต์แก๊ส
 • Outstanding Innovative Company Awards
  • BCAP Asset บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด นวัตกรรม : แพลตฟอร์ม Global Wealth การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการสะสมความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของคนไทย
  • SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม : นวัตกรรมชุดชั้นในเรียบเนียนไร้ตะเข็บ – เกาะเก่งไม่กลัวหลุด
  • TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม : STAY FLAT เหล็กแผ่นเรียบพิเศษ

4. รางวัล Investor Relations Awards

 •  4.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท  
  • Best Investor Relations Awards
   • PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Investor Relations Awards
   • ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
   • MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
   • PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
   • SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 4.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
  • Best Investor Relations Awards
   • -VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Investor Relations Awards
   • CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
   • CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
   • TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   • TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 4.3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
  • Best Investor Relations Awards
   • MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  •  Outstanding Investor Relations Awards
   • AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
   • EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   • PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
   • RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 •  4.4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
  • Best Investor Relations Awards
   • ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Investor Relations Awards
   • BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
   • DTC บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
   • SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   • SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 4.5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
  • Best Investor Relations Awards
   • WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Investor Relations Awards
   • ASIAN บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   • ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
   • SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
   • SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 4.6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  • Best Investor Relations Awards
   • SPA บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Investor Relations Awards
   • CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   • ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
   • JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
   • TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

5. รางวัล Deal of the Year Awards

 • Best Deal of the Year Award – ด้านการระดมทุน
  • การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)
  • ที่ปรึกษาทางการเงิน :
   • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  • บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : 
   • บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Outstanding Deal of the Year Award – ด้านการระดมทุน
  • การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)
   • ที่ปรึกษาทางการเงิน : 
    • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
   • บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : 
    • บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • Best Deal of the Year Award – ด้านการควบรวมกิจการ
  • การเข้าซื้อกิจการและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)  โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)
   • ที่ปรึกษาทางการเงิน :  
    • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
    • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   •  บริษัทผู้ทำธุรกรรม :
    • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • Outstanding Deal of the Year Award – ด้านการควบรวมกิจการ
  • การรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK)
   • ที่ปรึกษาทางการเงิน :
    • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
    • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  
    • J.P.Morgan
    • Morgan Stanley
    • The Bank of America Corporation  
   • บริษัทผู้ทำธุรกรรม :
    • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
    • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

6. รางวัล Securities Company Awards

 • Institutional Investors
  • Best Securities Company Awards
   • KKPS บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Securities Company Awards
   • CGS-CIMB บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
   • CS บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • Retail Investors
  • Best Securities Company Awards
   • KS  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • Outstanding Securities Company Awards
   • SCBS บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
   • YUANTA บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

7. รางวัล Asset Management Company Award

 • Best Asset Management Company Award
  • SCBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • Outstanding Asset Management Company Awards
  • ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  • KAsset บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  • TISCOASSET บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
  • TMBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Back to Top