ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน-ผู้ประเมินหลักธุรกรรมในตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น เพื่อลดภาระของภาคเอกชนตามโครงการ Regulatory Guillotine โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564

ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก โดยปรับปรุงในสำระสำคัญ เช่น

(1) ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบจาก 2 ปี เป็น 5 ปี โดยผู้ประเมินหลักต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพประเมินอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้อย่างเพียงพอ

(2) ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมคำขอการให้ความเห็นชอบสำหรับบริษัทประเมิน จากปัจจุบันที่กำหนดไว้ทุก 2 ปี เป็นทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนต่อปีให้แก่บริษัทประเมินและผู้ประเมิน

(3) สามารถยื่นคำขอการให้ความเห็นชอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ ยังได้รวมแบบฟอร์มคำขอการให้ความเห็นชอบเหลือเพียงแบบฟอร์มเดียว จากปัจจุบันที่มี 3 แบบฟอร์ม และลดเอกสารหลักฐานประกอบเหลือเพียง 7 รายการจาก 19 รายการ

“การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน เป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine ซึ่งมุ่งเน้นการลดขั้นตอน และอุปสรรคให้แก่ภาคเอกชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาและยกระดับความรู้ของผู้ประเมินหลักจากการเข้าอบรมวิชาชีพประเมินอย่างต่อเนื่อง”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 64)

Tags: , , ,