ครม.ถกมาตรการเฝ้าระวังโควิดหลังศบค.คลายล็อกดาวน์/สธ.รายงานแผนจัดหาวัคซีน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (30 ส.ค.) ซึ่งเลื่อนขึ้นมาจากวันอังคาร เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค.) จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยวาระสำคัญวันนี้ ครม.จะหารือเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ควบคู่กับการผ่อนคลายมาตรการ หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดทั่วประเทศ จากแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ลดลง

โดยเบื้องต้น การจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับร้านอาหาร และสถานประกอบการที่ได้กลับมาเปิดบริการ ทางศบค. ต้องการให้มีการตรวจ ATK กับพนักงานทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

– กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนและการส่งมอบวัคซีนในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค.ปีนี้

– กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..), ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ… มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงเสนอการต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา

– กระทรวงการต่างประเทศ จะเสนอผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของความสัมพันธ์

– กระทรวงพาณิชย์ จะขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565 ) รวมถึงรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง

– กระทรวงพลังงาน จะเสนอการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

– สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะรายงานเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบ จากโรคโควิด-19

– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน

– สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top