TFG ทำ MOU สัตวแพทย์จุฬาฯส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเขื่อมโยงเอกชนยกระดับปศุสัตว์ไทย

นายสัตวแพทย์ เพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯและบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน “การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน” ซึ่งรวมไปถึงการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความร่วมมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สังคม มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คืองานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ ทั้งในการพัฒนาด้านวิชาการสัตวแพทย์ และสนับสนุนหรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูงสุด”

ในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย ด้านงบประมาณในแต่ละโครงการ รวมทั้งด้านห้องปฏิบัติการและบุคลากร การนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ตลอดจนกิจกรรมด้านการเรียน การสอน และการฝึกงานของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

บริษัทยินดีจะร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาร่วมถึงหน่วยงานอื่นๆ ด้านการส่งเสริมงานวิจัย ซึ่งบริษัทมีความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมมือในการทำวิจัยเพราะองค์ความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ TFG และยังเป็นการรองรับการขยายตัว และพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top