ก.ล.ต.จัดสัมมนาหนุนต่อยอดงานวิจัยกำหนดนโยบายกำกับและพัฒนาตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2021” เพื่อสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมในตลาดทุน เสริมสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตลาดทุน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำผลงานด้านวิชาการมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุน นำไปสู่การดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยหลังโควิด” โดยได้กล่าวถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เกิดโอกาสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไร

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการ ‘SEC Capital Market Symposium 2021’ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตลาดทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจในตลาดทุน และ ก.ล.ต. เพื่อนำผลงานด้านวิชาการมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุนได้

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล และคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ‘Thailand Retirement Readiness Index: Development, Applications and Policy Usage’ ซึ่งเป็นการศึกษาและจัดทำดัชนีเพื่อวัดระดับความพร้อมของประชากรไทยต่อการเกษียณ ที่พบว่าประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีความพร้อมในระดับปานกลาง – น้อย ซึ่งนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เกษียณอายุเกี่ยวกับการวางแผนการออม และการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “สร้างคุณค่างานวิจัย เสริมศักยภาพตลาดทุนไทยยุคดิจิทัล สู่ความยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งภาควิชาการ และภาคธุรกิจจากหลากหลายสาขา ได้แก่ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส นายชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทค ประเทศไทย นายวิน พรหมแพทย์ ประธานสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์ โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โอกาสของของธุรกิจใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล ที่จะเกิดขึ้นจากการต่อยอดงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อน

นอกจากนี้ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของ ก.ล.ต. ได้แก่ “แนวทางการติดตามความเสี่ยงของกองทุนรวมภายใต้บริบทของการลงทุนที่มีความเชื่อมโยงร่วม” การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการลงทุนและจุดเชื่อมต่อสำคัญในธุรกิจจัดการลงทุน ที่สามารถส่งผ่านความเสี่ยงระหว่างกันได้ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแบบจำลองติดตามความเสี่ยง การจัดทำหลักเกณฑ์และการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ

รวมถึงเป็นข้อมูลให้กับผู้ลงทุน และงานวิจัย “Digital Assets in Thailand: Insights from transaction-level exchange data” ที่ได้จัดทำร่วมกับคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้ Big Data โดยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และพฤติกรรมการซื้อขายในสินทรัพย์ประเภทนี้ รวมทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนร่วมนำเสนองานวิจัยเชิงนโยบายตลาดทุน เช่น

ปัจจัยที่กำหนดการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ดร.เดชอนันต์ บังกิโล สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.ตุลยา ตุลาดิลก สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bitcoin or Gold for a Diversifier? Tales of Pre- and During the COVID-19 Crisis โดย Dr.Yosuke Kakinuma คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Skill Versus Luck: Do Actively Managed Equity Mutual Funds Benefit Investors in Thailand โดย นายจิรสิน ศิริประชัย นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับชม Facebook live งานสัมมนา SEC Capital Market Symposium 2021 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นี้ ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” และดูรายละเอียดงานพร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาและงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/SEC-CapitalMarketSymposium-2021.aspx

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top