กทม.กำชับ รพ.ในสังกัดเข้มมาตรการ COVID Free Setting-จ่อเพิ่มสวัสดิการ อสส.กทม.

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการแพทย์ได้มอบนโยบายให้รพ. ในสังกัดกทม. ทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด-19 ให้ผู้มารับบริการ ประกอบด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment) มีระบบระบายอากาศ สุขอนามัย สะอาดปลอดภัย เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเฉพาะลิฟต์โดยสาร ราวบันได เก้าอี้พักรอ และห้องน้ำ

ด้านผู้ประกอบการ และพนักงานต้องปลอดโควิด (COVID Free Personnel) ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ คัดกรองความเสี่ยงบุคลากรทุกวัน ทำแบบประเมินผ่านระบบ BKK COVID-19 ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน และตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์

ทางด้านผู้ใช้บริการ และลูกค้าก็ต้องปลอดโควิด (COVID Free Customer) โดยก่อนเข้าพื้นที่ผู้รับบริการจะต้องแสดง Green Card สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือแสดง Yellow Card สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ หรือมีผล ATK เป็นลบภายใน 7 วัน หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ จะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการรายอื่น

นอกจากนี้ ยังสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำความร่วมมือของโรงพยาบาลในสังกัดกทม. ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนคัดกรองความเสี่ยงทุกวันผ่าน Thai Save Thai (TST) หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถค้นหาสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบและรายงานข้อมูลกลับมาได้ที่เว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการดูแลสวัสดิการของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.กทม.) ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้สนับสนุนค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้ อสส.กทม. ในอัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน และค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสส.กทม. อีก 500 บาท/คน/เดือน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมี.ค. 63 – ก.ย. 64 และขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับค่าตอบแทน 1,500 บาท/เดือน ตลอดชีพ ซึ่งจะครอบคลุมถึง อสส.กทม. ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ดูแลช่วยเหลือและประสานให้ อสส.กทม. ได้รับสิทธิสวัสดิการ และการช่วยเหลือเยียวยาจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประสานกับหน่วยงาน และแหล่งสนับสนุนที่ให้การช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุน นพ.อมร นนทสุต และกองทุนสนับสนุนและเยียวยา อสม. ของนายคีรี กาญจนพาสน์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งกรุงเทพมหานครยังได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับ อสส.กทม. ให้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 จำนวนมากกว่า 6,300 คน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top