ตลท.เผยแพร่แนวทาง 149 บจ.จัดการภาวะวิกฤติโควิดสู่การเติบโตยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยแพร่ “Sustainable Development Showcase 2020” รวบรวมแนวทางจากบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 149 แห่งในการจัดการภาวะวิกฤตช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั้งด้านการตอบสนองสถานการณ์อย่างทันท่วงที การบริหารจัดการวิกฤต การดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โควิด-19 หวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ นำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการจัดการธุรกิจต่อไป

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลท. เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่อุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญ โดย บจ. ไทย จำนวนมากมีการปรับตัวเตรียมพร้อม และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

ล่าสุด ตลท.จัดทำ “Sustainable Development Showcase 2020” รวบรวมแนวทางและประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติ โควิด-19 จาก บจ.ที่ร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนประจำปี 63 และให้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 149 บริษัท จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากวิกฤติที่เกิดขึ้นในรูปแบบและความรุนแรงที่แตกต่างกัน จึงมีแนวทางการบริหารจัดการที่ต่างกัน เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ บจ. อื่น ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการ และผู้สนใจนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

“จากข้อมูลที่รวบรวมได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ บจ.ไทย ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น และปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติได้ดี มีการดูแลพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้สามารถรับมือกับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ ไปจนถึงการคิดค้นโมเดลธุรกิจใหม่ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ส่งเสริมให้ บจ. นำหลักการ ESG มาบูรณาการในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)”

นายกฤษฎากล่าว

แนวทางการจัดการภาวะวิกฤติโควิด-19 ของ 149 บจ. ครอบคลุม 4 กรอบแนวทางสำคัญ ได้แก่

  • 1) การดำเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์
  • 2) การบริหารจัดการภาวะวิกฤติโควิด-19
  • 3) การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน
  • 4) การวางแผนฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โควิด-19

นอกจากนี้ ตลท.ได้จัดทำ Checklist การจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ บจ. และผู้ประกอบการอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ และวางแผนการดำเนินธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (4 ก.พ. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top