TRUE แจ้ง ทรู อินคิวบ์ ลงทุนใน ชีวีบริรักษ์ ถือหุ้น 60.72% ใช้เงิน 47.28 ลบ.

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) แจ้งว่า บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด (“ทรู อินคิวบ์”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าลงทุนในบริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด (“ชีวี”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในสัดส่วนร้อยละ 60.72 ของหุ้นทั้งหมดของชีวี ด้วยมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 47.28 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการลงทุนคือ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ดิจิทัลของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนธุรกิจ Startup ที่มีศักยภาพ ตลอดจนเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต

การเข้าลงทุนในครั้งนี้ ส่งผลให้ชีวีกลายเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ

โดยภายหลังการเข้าลงทุน “ชีวี” มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

  1. บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 60.72
  2. นางสาวพิรญาณ์ ธำรงธีระกุล ถือหุ้นร้อยละ 12.73
  3. นายยศวีร์ นิรันดร์วิชย ถือหุ้นร้อยละ 12.72
  4. นายศุภกิตติ์ ซ้องสุข ถือหุ้นร้อยละ 12.72
  5. นายคเชนทร์ กังสดาลณที ถือหุ้นร้อยละ 1.11

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.พ. 64)

Tags: , , ,
Back to Top