ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอบบัญชีตลาดทุนให้เหมาะกับบริบทของวิชาชีพในปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ได้ปรับปรุงแนวทางการยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบ filing ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ตามข้อกำหนดในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2551 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2535 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช้ digital signature ในการรับรองแบบ filing และมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจส่งเอกสารตัวจริงของส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบ filing ที่มีการลงลายมือชื่อของตนให้ ก.ล.ต. ได้ภายในวันที่ขอนับ 1 และขอให้แบบ filing มีผลใช้บังคับได้

ก.ล.ต.จึงเพิ่มแนวทางในการนำส่งเอกสารดังล่าว โดยให้กรรมการลงนามในส่วนรับรองแบบ filing ด้วยหมึก (wet ink) และจัดทำเป็นเอกสารภาพ (scan) นำส่งจาก corporate email ซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถระบุตัวผู้ส่งได้ให้ ก.ล.ต. และให้บริษัทมีหนังสือชี้แจงเหตุจำเป็นและรับรอง email ของกรรมการที่นำส่งเอกสารภาพให้ ก.ล.ต. รวมทั้งนำส่งเอกสารตัวจริงให้ ก.ล.ต. โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 เม.ย. 64)

Tags: ,
Back to Top