สีเดลต้า ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 53.25 ล้านหุ้น เข้า mai ระดมทุนสร้างรง.-แล็บ,ซื้อเครื่องจักร

บมจ.สีเดลต้า ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 53.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) โดยแบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่า โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าปลีก (Retail) และงานโครงการ (Project)

ปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างรายได้จาก สีคุณภาพพิเศษ 35.2% สีคุณภาพสูง 27.8% และสีคุณภาพคุ้มค่า 37% โดยที่ผ่านมาบริษัท บริษัทย่อยบางส่วนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่วนการขายสินค้าผ่านร้านค้า Modern Trade และร้านค้าปลีกที่มีความสมดุล จึงส่งผลให้รายได้จากการขายในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรงงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ โดยบริษัทจะใช้โรงงานสุวินทวงศ์เป็นโรงงานผลิตแห่งใหม่, ซื้อเครื่องผสมสี 440 เครื่องในปี 66-68, เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน และการสื่อสารในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลด้านวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง และการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้น จะใช้เป็นเงินทุนสร้างห้องแล็บใหม่ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน มีเทคโนโลยีในการตรวจสอบสินค้าแบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการรับพนักงานวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 230,000,000 บาท และเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 176,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 176,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

โครงสร้างของผู้ถือหุ้น มี บริษัท เดลต้า กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มตั้งคราวคุณ ถือหุ้นหลักจำนวน  170,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 96.18% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนเหลือ  73.91% และมีทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs  ถือหุ้น 6,650,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.76% จะลดสัดส่วนเหลือ 2.89%

ผลการดำเนินงานของบริษัทช่วงปี 61-63 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 486.5 ล้านบาท 547 ล้านบาท และ 559.6 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะเดียวกันมีกำไรสุทธิ 12.4 ล้านบาท 34.9 ล้านบาท และ 41.9 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 998.3 ล้านบาท หนี้สิน 463.2 ล้านบาท และมีส่วนผู้ถือหุ้น 206.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 รายของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top