ZMICO แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” ใช้ชื่อย่อ XPG

บมจ. ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) แจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “ZMICO” เป็น “XPG” และชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 จาก “2MICO-W4” เป็น “XPG-W4” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเปลงชื่อของบริษัทฯ ต่อไป โดยวันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์และชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top