ครม.เพิ่มช่องทางขอใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทางออนไลน์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ให้สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.กำหนดให้การยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบรับคำขอใบอนุญาต การแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม และการอนุญาต ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก หากไม่สามารถดำเนินการทางวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2.เมื่อได้รับคำขอใบอนุญาต ให้สำนักงานดำเนินการดังนี้

– ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน

– กรณีคำขอรับใบอนุญาตหรือข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้ และแจ้งผู้ขอใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

– พิจารณาอนุญาตและแจ้งผลภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

– กรณีผู้ที่ขอใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ ให้สำนักงานมีคำสั่งไม่อนุญาตและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตรับทราบพร้อมเหตุผล และมีสิทธิอุทธรณ์ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาต

3.บรรดาคำขอใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือตรวจสอบ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้

น.ส.รัชดา กล่าวว่า เมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อและเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานราชการสู่รัฐบาลดิจิทัล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top