e-Service

รัฐบาล พร้อมให้บริการ 280 งานภาครัฐในรูปแบบ e-Service แล้ววันนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานบริการของรัฐแบบ e-Service ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ…

สรรพากรจ่อเก็บภาษี e-Service ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างประเทศปีหน้า

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร คาดว่าจะเริ่มจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศ (e-Service) ได้ในปี ภาษี 64 หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)…

ครม.เห็นชอบร่างกม.เก็บภาษี e-Service ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างประเทศ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลรัษฎากรฯ จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแพลตฟอร…
Back to Top