สคร.เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี 64 สูงกว่า 3 แสนลบ.หนุนเม็ดเงินเข้าสู่ระบบต่อเนื่อง

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)กล่าวว่า การ เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 9 แห่งได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค.64 จำนวน 161,724 ล้านบาท หรือคิดเป็น 92% ของกรอบการลงทุนทั้งปี ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่ง ในปี 2564 สูงถึง 307,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่า 53,363 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 (ณ เดือนธันวาคม 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและปีปฏิทิน)

รัฐวิสาหกิจกรอบลงทุนทั้งปีผลเบิกจ่ายสะสม%เบิกจ่ายสะสม/กรอบลงทุนทั้งปี
ปีงบประมาณ (ต.ค.63-ก.ย.64)
จำนวน 34 แห่ง
174,009145,46184%
ปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.64)
จำนวน 9 แห่ง
176,465161,72492%
รวม 43 แห่ง350,474307,18588%

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-ธ.ค.64) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผล การเบิกจ่ายสะสมจำนวน 14,263 ล้านบาท หรือคิดเป็น 95% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

รัฐวิสาหกิจแผนเบิกจ่ายสะสมผลเบิกจ่ายสะสม%เบิกจ่ายสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค.64-ก.ย.65)
จำนวน 34 แห่ง (ไตรมาส 1)
15,00714,26395%
ปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.65)
จำนวน 9 แห่ง (เริ่มดำเนินการ ม.ค.65)
รวม 43 แห่ง 15,00714,26395%

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เปิดเผยว่า ในปี 2564 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 307,185 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88% ของกรอบการลงทุนทั้งปี โดย สคร.ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด รวม ถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการลงทุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่าน มา

อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 คณะกรรมการฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจกำกับการดำเนินการอย่างใกล้ชิดให้รัฐวิสาหกิจเร่งขอ อนุมัติปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2565 ให้แล้วเสร็จ โดยให้เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติภายในไตรมาสแรกของปี บัญชี และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2565 (Front – Loaded) เพื่อให้มีเม็ดเงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบการลงทุนสูงและมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าในปี 2564 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายและ เป็นเครื่องมือสำคัญก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.พ. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top