ก.ล.ต.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ.ทรัสต์ฯ หวังนำมาใช้ระดมทุน-จัดการทรัพย์สิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ) ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทรัสต์เป็นเครื่องมือในการระดมทุนและการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ หรือดำเนินการทุกรอบระยะเวลาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินสภาพปัญหา ความจำเป็นและความสอดคล้องกับสภาพการณ์ ความคุ้มค่าและภาระที่มีต่อประชาชน รวมถึงอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ทรัสต์เป็นเครื่องมือในการระดมทุนและการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกที่จะช่วยพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=801 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ที่เว็บไซต์ หรือ ทาง e-mail: nuchanat@sec.or.th pitchal@sec.or.th warissara@sec.or.th จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 65)

Tags: ,
Back to Top