ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์การให้บริการธุรกรรม Repo ให้เหมาะกับประเภทผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (Repo) เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันในกลุ่มที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทผู้ลงทุน

ในปัจจุบันประกาศที่เกี่ยวกับการให้บริการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (Repo) ได้มีการยกเว้นหรือกำหนดเงื่อนไขที่ผ่อนคลายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจกรณีที่ให้บริการหรือทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนสถาบัน เนื่องจากผู้ลงทุนสถาบันเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ ต่อมาเมื่อได้มีการปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนสถาบัน* ตามมติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเพิ่มประเภทผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาให้รวมอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันด้วย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้น จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่ถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศดังกล่าวไม่ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมในการทำธุรกรรม Repo กับผู้ประกอบธุรกิจ

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรม Repo ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบหลักการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการธุรกรรม Repo กับผู้ลงทุนสถาบันในกลุ่มที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันด้วย เช่น การจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการวางหลักประกัน การคัดเลือกหลักทรัพย์ การประมวลผลและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหาร การทำสัญญากับผู้ลงทุน และเงื่อนไขที่ต้องระบุเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันในกลุ่มที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=825 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ส.ค. 65)

Tags: ,
Back to Top