PTG เดินหน้า “โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ฟื้นเขาหัวโล้น

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) และกรีโนเวท ผุดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบยั่งยืน โดยจัดพิธีลงนามความตกลงร่วมกัน (MOU) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน วิสาหกิจชุมชน SAZOMOO ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.66

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTG กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนบนพื้นที่ราบสูง ที่มีการทำเกษตรเชิงเดี่ยว รวมถึงมีการตัดไม้ทำลายป่า การเผาเศษวัชพืช อันส่งผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งพื้นที่เขาหัวโล้น และหมอกควันที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงปัจจุบันธุรกิจกาแฟในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการในการใช้เมล็ดกาแฟมีปริมาณสูงขึ้น ทำให้ราคาวัตถุดิบในตลาดมีความผันผวน ส่งผลกระทบเรื่องต้นทุนในกระบวนการผลิตกาแฟของกาแฟพันธุ์ไทย จึงต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเกษตรกร และพัฒนาให้เกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูกและผลิตกาแฟที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่กาแฟพันธุ์ไทย

PTG มอบหมายให้ บริษัท กรีโนเวท ซึ่งเป็นบริษัทในเครือลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกร ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อบต.ปางหินฝน และวิสาหกิจชุมชน SAZOMOO จัดพิธีลงนามใน MOU ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่จะมาส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรแบบเดิม มาปลูกกาแฟเพิ่มขึ้น พร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่เขาหัวโล้น ให้กลายเป็นพื้นที่ป่ากาแฟที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเกษตรกรก็จะได้องค์ความรู้ในการปลูกกาแฟ พร้อมที่จะพัฒนาความรู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน และ”อยู่ดีมีสุข”

นอกจากนั้น PTG ยังตอกย้ำในการรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนปางหินฝน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยนำกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้สร้างสรรค์กิจกรรม สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักคือ โครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้าน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันพีทีมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 3,300 คน และที่ตำบลปางหินฝนเพิ่มอีกจำนวน 300 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังนำหน่วยแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (โรงพยาบาลแม่แจ่ม) มาตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับชาวบ้านและนักเรียน

พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนฟูกนอน หมอน ผ้าห่ม ให้นักเรียน สนับสนุนรองเท้านักเรียนและถุงเท้านักเรียน จำนวนกว่า 190 คู่ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา เครื่องปริ้นเตอร์ กล่องปฐมพยาบาล ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมันพืชมีสุขและเครื่องปรุงรส เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของน้องๆ อีกทั้งยังสนับสนุนหน้ากากอนามัย N95 เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top