ซิลค์สแปน ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 21.05 ล้านหุ้น ขยายธุรกิจนายหน้าประกัน-พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์

บมจ.ซิลค์สแปน (SILK) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 21,049,582 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 16.70% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัทื แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยหุ้นที่เสนอขายหุ้นสามัญรวมไม่เกิน 21,049,582 หุ้น ประกอบด้วย

  1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวน 18,906,920 หุ้น คิดเป็น 15.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

  2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (TOAVH) จำนวนไม่เกิน 2,142,662 หุ้น คิดเป็น 1.70% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยสำหรับการชำระแบบผ่อนเบี้ยประกัน 0%, ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับรองรับการบริการ Online และระบบปฏิบัติการ, ใช้เพิ่มความสามารถและขนาดของระบบจัดเก็บข้อมูล (Cloud Infrastructure) ,ใช้สำหรับรองรับการทำการตลาดในการหาลูกค้าใหม่ของบริษัทในอนาคต และใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท

บมจ. ซิลค์สแปน (SILK) และ บริษัท ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “SIB”) (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”) จัดตั้งขึ้นในปี 2543 โดย นายบุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์ สำหรับการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ในการเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินภายใต้แนวคิด “SILKSPAN Financial Supermarket” ที่เป็นแหล่งรวบรวมการบริการทางการเงินประเภทประกันวินาศภัย ประกันชีวิต บัตรเครดิต และสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ www.silkspan.com (“SILKSPAN”)

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่

  • ธุรกิจให้บริการทางการตลาดในการจัดหาข้อมูลรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Prospect) ให้แก่คู่ค้าของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัทประกันภัย บริษัทสินเชื่อ และสถาบันการเงิน ในจะมีการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำการตลาดออนไลน์ เพื่อการจัดหาข้อมูลรายชื่อผู้มุ่งหวังผ่านแพลตฟอร์ม SILKSPAN และส่งต่อรายชื่อให้แก่คู่ค้าสำหรับติดต่อกลับ เพื่อการให้ความช่วยเหลือในการสมัครบริการให้แก่ลูกค้า

  • ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยสำหรับการเสนอขายบริการประกันรถยนต์และประกันสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์ (Telesale) ที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย สำหรับสนับสนุนการให้บริการนายหน้าประกันรถยนต์แก่ลูกค้า ดำเนินการผ่านบริษัท ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100.00%

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แก่ นายบุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์ ถือสัดส่วน 51.78% หลังขายหุ้น IPO สัดส่วนลดลงเหลือ 44.01% เซฟ ฮาร์เบอร์ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ถือ 21.31%หลือ 18.12% บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือ 20.00% ลดลงเหลือ 15.30% นายสลิล ปิ่นขยัน ถือหุ้น 3.47% ลดลงเหลือ 2.95% บริษัท บางกอกรินเวสห์ จำกัด ถือ 3.18% ลดลงเหลือ 2.70% และนายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ถือ 0.26% จะลดลงมาเป็น 0.22%

รายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 1.) รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งประกอบไปด้วย ค่านายหน้าประกันวินาศภัยและรายได้ค่าบริการอื่นซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับจากคู่ค้าบริษัทประกันภัย 2.) รายได้จากการให้บริการทางการตลาด และ รายได้อื่น

ในปี 2563-2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 345.23 ล้านบาท 366.05 ล้านบาท และ 338.31 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมีสัดส่วนประมาณกว่า 78-86% ของรายได้รวม

ส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2563-2565 เท่ากับ 44.18 ล้านบาท 13.05 ล้านบาท และ 24.42 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top