ครม. “ประยุทธ์” นัดทิ้งทวน จับตาวาระแต่งตั้งปลัดใหม่ทดแทนผู้ที่เกษียณ

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน ก่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริหารของรัฐบาลใหม่ หรือ “ครม.นิด 1” ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการนำชื่อของ “นายเศรษฐา ทวีสิน” แคนดิเดทนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย ที่ได้รับเลือกจากประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ ขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย

โดยต้องจับตาว่า ครม.วันนี้ จะมีการเสนอวาระเพื่อทิ้งทวนหรือไม่ เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเฉพาะตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนก.ย.66 เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลรักษาการและยังไม่มี ครม.ชุดใหม่นั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยระบุไว้ว่า รัฐบาลรักษาการ สามารถแต่งตั้งข้าราชการระดับปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนเฉพาะผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้

 

วาระการพิจารณาที่น่าสนใจ

– กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 11

– ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง ศรชล. กับหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่จะดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ เช่น

1. กรอบท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชากองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 7

2. ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28

3. ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

4. การรับรองร่างเอกสาร ASEAN-Japan New Environment Initiative “Strategic Program for ASEAN Climate and Environment (SPACE)”

5. ร่างเอกสาร ASEAN-U.S. Environment and Climate Work Plan

 

ส่วนวาระเพื่อทราบ ได้แก่

– กระทรวงคมนาคม รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30

– กระทรวงการคลัง รายงานประจำปี 2565 ของกองทุนการออมแห่งชาติ

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกฎกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ.2541 พ.ศ. …

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเร่งรัดออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 22 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

– กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 22 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

– กระทรวงวัฒนธรรม เสนอให้พิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางการพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.2564

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่าง พ.ร.ฎ.เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าน้ำตกพลิ้ว-เขาสระบาปบางส่วน ในท้องที่ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี พ.ศ. …

ร่าง พ.ร.ฎ.เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกัดใต้บางส่วน ในท้องที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. …

ร่าง พ.ร.ฎ.เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าแม่งัด และป่าแม่แตงบางส่วน ในท้องที่ ต.บ้านเป้า และ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พ.ศ. …

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ. …

– คณะกรรมการรักษความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เสนอร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. …

– คณะกรรมการประชารัฐฯ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ.2565 และรายงานการสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ได้รับบริการทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ส.ค. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top