ดัชนี RSI เดือนส.ค.แนวโน้มดีขึ้น รับปัจจัยหนุนภาคอุตฯ-บริการ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ

– ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 80.2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ อันเป็นผลมาจากการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคการลงทุน เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในพื้นที่

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 85.8 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคเกษตรเป็นสำคัญ

– ภาคใต้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 77.2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคบริการ เนื่องจากมีการยกระดับท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นท่าอากาศนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน อันเป็นผลมาจากผู้ประกอบการมีแนวโน้มขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตในภาคบริการ

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 77.0 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลายจังหวัดของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคเกษตรในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากคาดว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรจะปรับตัวขึ้น ประกอบกับการมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ

– ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตของภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 73.0 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากภาคบริการ อันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนของภาครัฐ และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคาดการณ์อุปสงค์ในสินค้าอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

– กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 72.3 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคบริการ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคการจ้างงาน อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ยังมีความกังวลต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลผลิตในอนาคต

– ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 70.4 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรแปรรูปในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และความเชื่อมั่นในภาคบริการ อันเป็นผลมาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาว อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในอนาคต จึงชะลอแผนการขยายธุรกิจ

– ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 69.1 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในฐานะเมืองรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากความพยายามของภาครัฐในการเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าสำคัญ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยังกังวลต่อความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top