FNS ตัดขายหุ้น “นีโอ คอร์ปอเรท” ออก 9.5 ล้านหุ้นขายพร้อม IPO ส่งเข้า SET

บมจ.เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ (FNS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถือใน บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) จำนวนไม่เกิน 9,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ NEO ในราคาเสนอขายเดียวกันกับการเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป จากการที่ NEO จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 9,500,000 หุ้น พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน NEO ลดลงจากเดิมร้อยละ 12.78 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NEO (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ NEO) เป็นร้อยละ 6.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NEO (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ NEO)

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ต.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top