GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมระยองเปิด EV One Stop Service เสริมศักยภาพช่างฝีมือรองรับอุตฯโต

นางปริญดา มาอิ่มใจ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดโครงการ EV One Stop Service ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จ.ระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับ ครู อาจารย์ และนักศึกษา ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของ GPSC เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ และยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สอดรับกับนโยบายของ GPSC ที่มีเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2603 ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง กล่าวว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของชาวระยองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การซ่อมบำรุงจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้รถดังกล่าว รวมถึงราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร จะสามารถรองรับการให้บริการซ่อมบำรุง และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชุมชนในพื้นที่ได้ อีกทั้งยังกระตุ้นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ใต้อาคารช่างยนต์ และสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณศูนย์ซ่อมฯ และหน้าร้าน Quinine Café ซึ่ง GPSC ได้ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาอาคารอำนวยการ จำนวน 10 แผง รวมขนาดกำลังผลิต 5.5 กิโลวัตต์ และสนับสนุนนวัตกรรม องค์ความรู้ และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาทักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดระยอง ที่ให้บริการปรึกษา ซ่อมบำรุง เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผ้าเบรก ล้อยาง ระบบไฟฟ้า ระบบจอแสดงผล กล่องควบคุมต่างๆ ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และยังช่วยสร้างการตระหนักรู้แก่ชุนชนและผู้มีส่วนได้เสีย ถึงผลดีในระยะยาวของยานยนต์ไฟฟ้าที่ภาครัฐให้การส่งเสริม ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรและประเทศในการเดินหน้าสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อีกด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ม.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top