UOBAM เสนอขาย IPO กองทุนพันธบัตรภาครัฐ 6 เดือน IPO 11-20 มี.ค.

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) (UOBAM) ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 9 (UGOV6M9) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.05% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 15 มกราคม 2567) ขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และไม่มีกำหนดยอดลงทุนขั้นต่ำ

กองทุน UGOV6M9 มีความเสี่ยงระดับ 3 จะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ทรัพย์สินสุทธิ สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดย กองทุน buy & hold

กองทุน UGOV6M9 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนนี้จะรับซื้อคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UOBSD) และ/หรือกองทุนอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มี.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top